Conditions générales de vente

Conditions générales de vente

Art. 1 - PAIEMENT : en cas de retard de paiement, le montant de la facture sera majoré d'une indemnité forfaitaire de 20% avec un minimum de 50 euro. Au surplus, toutes sommes dues produisent, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt moratoire de 2.75% par mois à dater de leur échéance. La marchandise reste notre propriété jusqu'à paiement complet de la facture.

Art. 2 - RECLAMATIONS  / LITIGES : toute réclamation, pour être admise, devra être faite par écrit dans la huitaine à date de notre facture. L'émission de traites n'emporte pas dérogation à cette régle. Les litiges non résolus à l'amiable sont du ressort des tribunaux de Bruxelles.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1 - BETALING : in geval van verzuim bij betaling zal het bedrag van de faktuur verhoogd worden door een overeengekomen vergoeding van 20% met een minimum van 50 euro. Daarbij ook elk verschuldigd bedrag zal, van rechtswege en zonder aanmaning, eem moratoir interest van 2.75% per maand geven en dit vanaf de vervaldag. De geleverde goederen blijven het eigendom van de verkoper tot hun volledige betaling door de koper.

Art. 2 - TERUGVORDERINGEN / BETWISTINGEN : om aangenomen te zijn, moeten alle klachten ons schriftelijk bereiken binnen de acht dagen na data van onze faktuur. Het disponeren per kwijtschrift heeft geen inbreuk op deze regel. De niet minnelijk opgeloste betwistingen vallen onder de bevoegdheid der rechtbanken van Brussel.